முன்னுரை

 • நோயாளி பதிவு தகவல்

பதிவு முறை தகவல்

 • மருத்துவமனையில் பதியும் போது கொண்டு வர வேண்டிய பொருட்கள்
 • மருத்துவமனையின் பதிவுக்குப் பின் எடுத்து வர முடியாத பொருட்கள்
 • நோயாளிகளின் தனியுரிமை
 • அனுமதி
 • மருத்துவ நிபுணர்
 • அடையாளம்
 • நோயாளியின் உணவு

மருத்துவமனை அறையின் தகவல்

 • பொதுவான தகவல்கள்
 • வருகையாளர்கள் அறையில் உள்ள நோயாளிகளைப் பார்வையிடும் நேரம்
 • வருகையாளர்கள் ஐசியு நோயாளிகளைப் பார்வையிடும் நேரம்

(மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறும் பொழுது பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள்)

 • வீட்டிற்கு திரும்பும் முன்
 • கட்டண விதி